Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

DENGE SAĞLIKLI YAŞAM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ( “Yogatime” veya “Şirket”) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.

Bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmıştır.

Stüdyoyu Ziyaret Etmeniz ve Üye Olmanız Durumunda İşlenen Kişisel Verileriniz
Yogi/Yogini Bilgi ve Sağlık Formunu doldurmanız durumunda ve/veya çevrimiçi ya da sınıf içi Yogatime bünyesinde düzenlenen workshop, etkinlik, ders katılım talebinizi ilettiğiniz zaman

• Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve cinsiyetinizden oluşan kişisel verileriniz,
• İletişim verileriniz (E-posta adresi, Telefon numarası),
• E-Ticaret tercihiniz (SMS ile bilgilendirme alma / almama ve/veya e-posta ile bilgilendirme alma / almama tercihleriniz.),
• Acil durumda aranacak kişi iletişim bilgileri,
• Açık rızanıza istinaden sağlık formu beyanında yer alan sağlıklı olma / olmama durum bilgisi,
• İmza,
• YogaTime Stüdyosunu fiziki ziyaret etmeniz halinde stüdyo girişinde bulunan güvenlik kamera kaydı ile kayıt edilen görüntü,
• Çevrim içi derslere katılımak için rezervasyon esnasında isim, soy isim ve iletişim bilgileriniz

Yogatime Web Sitesini Ziyaret Etmeniz ve Stüdyo Bünyesinde Düzenlenen Etkinliklere Katılım Talebi Durumunda İşlenen Kişisel Verileriniz
• İsim, soy isim ve e-posta adresinizden oluşan kişisel verileriniz,

Yogatime Dükkân Web Sitesini Ziyaret Etmeniz ve Üye Olmanız Durumunda İşlenen Kişisel Verileriniz
• YogaTime Dükkan’a üye olurken belirleyeceğiniz kullanıcı adı ve şifreniz,
• YogaTime Dükkan kullanımınıza ilişkin IP adres bilgileri ve log kayıtları,
• Sipariş ve fatura bilgileriniz (vereceğini siparişler, tarihi, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli),
• Lokasyon bilgileriniz (Site üzerinden anlık konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde),
• Pazarlama bilgileriniz (Site üzerinden izin vermeniz halinde çerezler, cevaplanması bütünüyle sizin tercihinize bırakılmış anket sorularının cevapları ve analizleri)

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Yöntemlerle Toplanmakta, İşlenmekte ve Saklanmaktadır?
Yukarıda bahsedilen kişisel verileriniz Yogatime tarafından sağlanan ürünler, hizmetler, ticari faaliyetler ve tesis/bina/saha güvenlik önlemleri kapsamında toplanmakta, işlenmekte ve güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Güvenlik amacıyla bina girişlerinde ziyaretçi kaydı alınıp açık alanlar güvenlik kamarası ile izlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için stüdyomuzu ziyaret etmeniz ve/veya KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca, Yogatime Dükkan sitesini ziyaret etmeniz, YogaTime Dükkan sitesine üye olmanız veya işlem yapmanız ya da sosyal medya hesapları kanalıyla hesabınıza giriş yapmayı tercih etmeniz halinde ilgili sosyal medya kanalı tarafından kişisel verilerinizin Yogatime ile paylaşılması ile elektronik olarak otomatik yollarla toplanmaktadır.

YogaTime Dükkan’a üye olmanız halinde, kişisel verileriniz,
• Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
• Üyelik sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• Şirket’in iş stratejilerini planlamak ve iş birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma, proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmek,
• Sipariş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
• Sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek,
• Üye talep ve şikâyetlerinin kısa zamanda çözümleyebilmek için sizinle iletişime geçmek,
• Çevrimiçi alışveriş yapan üyenin yasal yaşını doğrulamak (doğum tarihi aracılığıyla),
• Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,
• Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,” “(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

Site’ye üye olurken elektronik ticari ileti gönderimine onay vermeniz halinde, kişisel verileriniz,

• Üyeleri tanımak ve üyelere özel etkinlikler, kişiselleştirilmiş kampanya, avantaj, promosyon, ürün tanıtımı, reklam, pazar araştırması anketleri ve müşteri memnuniyeti hizmetleri sunmak,
• Yogatime ürünlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında üyeleri bilgilendirmek,
• Yogatime ürün ve hizmetlerine yönelik yenilik ve kampanyalar hakkında sizlerle iletişime geçebilmek,
• Haber bültenleri, koleksiyon tanıtımları ve ürün katalogları gibi pazarlama içerikleri göndermek, amaçlarıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca aktarılabilecektir.

• İlgili mevzuatlardan kaynaklı yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile,
• Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile,
• Çevrimiçi yazılım sistemlerine yönelik bakım-destek hizmetinin alınması amacıyla anlaşmalı firma(lar) ile paylaşılabilecektir.
• Satın almış olduğunuz ürünlerin gönderimi ve/veya kurulumu gibi hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacı ile anlaşmalı hizmet sağlayıcı firma(lar) ile paylaşılabilecektir.
• Size e-posta ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde, Yogatime tarafından yürütülen genel ve size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, Pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla yurtiçinde elektronik hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

• “Halaskargazi Cad. No:153 K:1 Şişli-İstanbul” adresindeki ofisimize bizzat yazılı başvuru metni ile birlikte gelerek,
• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• (Varsa) tarafınızca daha önce Yogatime’a bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@yogatime.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.